Algemene Voorwaarden

  1. Algemene Voorwaarden: Woord Vooraf

De therapeut heeft bij wet een overeenkomst met de cliënt nodig om een behandeling aan te gaan. Een overeenkomst komt tot stand door opdracht en aanvaarding. Dus wanneer een cliënt bij de therapeut komt met een hulpvraag en de therapeut hierop ingaat door te gaan behandelen, is er sprake van een behandelovereenkomst.

  1. Tarieven en Betalingswijze

2.1 De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals deze vermeld staat op de website.

2.2 Betalingswijze van de behandelingen is op rekening nummer of contant uiterlijk 7 dagen na het consult.

2.3 Betalingen op rekening kunnen worden overgemaakt op IBAN nummer NL18ABNA0521260000 onder vermelding van het factuurnummer.

  1. Verzetten/Annuleren Afspraak

3.1 De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

  1. Rechten en Plichten – Klant en Hulpverlener Voetreflex

4.1 De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

4.2 De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek en afstemming plaatsvindt. het zwaartepunt ligt op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt. Relevante wijzigingen en informatie worden steeds in een behandelverslag vastgelegd. Tijdens deze gesprekken wordt in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen. De cliënt is zich ervan bewust dat consultering en behandeling van de therapeut plaatsvindt op grond van een inspanningsovereenkomst. Dat betekent dat resultaten niet gegarandeerd kunnen worden. De therapie mag niet worden beschouwd als (vervanging van) medische diagnostiek en behandeling.

4.3 Indien de cliënt onder medische behandeling is, wordt geadviseerd met de behandelende arts/hulpverlener te overleggen of een voetreflexbehandeling (on)wenselijk is

4.4 De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

  1. Klantendossier

Voor een goed behandel traject is het noodzakelijk dat ik een klantdossier aanleg en bijhoud. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit houdt in dat:

​5.1 De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

5.2 De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

5.3 De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

5.4 Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

5.5 Er bestaat inzagerecht voor nabestaanden.

  1. Privacy

6.1 De cliënt heeft het privacyverklaring van praktijk Grondig Gezond welke vermeld staat op de website gelezen en u stemt in met dit reglement.

  1. Beëindigen

7.1 Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

7.2 De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

  1. Algemene Voorwaarden: Klachten

8.1 Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de  VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

8.2 Heeft u hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VBAG. Het secretariaat van de VBAG is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00u en 12.00u op nummer 040-2838988. Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. U kunt ook een mail sturen naar secretariaat@vbag.nl. Zij zorgen ervoor dat een klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opneemt.